Αναρτήσεις

Αναστάσιος Tιράνων: «Ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν.»

Πορεία προς το Πάσχα του π. Αλεξάνδρου Σμέμαν