Μνημόνιο καταστολής πλήθους...(δείτε το video)

Στις 19 Νοεμβρίου 2010, στη δι­άρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισσαβώνα, ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου ξεκαθάρισε: «Το νέο στρατηγικό δόγμα αξιολογεί τις πολύ διαφορετικές πια απειλές που έχει η ανθρωπότητα, που έχουν οι χώρες μας. Θέματα όπως: Τι σημαίνει για την ασφάλειά μας η κλιμα­τική αλλαγή; Τι σημαίνει για την ασφάλειά μας η μεγάλη ροή προσφύγων; Οι ανισότητες που υπάρχουν, κοινωνικές και οικονομικές; Η έξαρση του φονταμενταλισμού, οι ακραίες πολιτικές θέ­σεις - κινήματα ανά τον κόσμο;». O πρω­θυπουργός δεν έμεινε στα λόγια...

Ένα δείγμα έμπρακτης συμμόρφω­σης του ελληνικού στρατού στις δομές και τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ – εξάρτη­μα του οποίου είναι άλλωστε – ήταν η άσκηση - επίδειξη ελληνικών στρατιω­τικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση διαδηλώσεων, με την ονομασία «Καλλί­μαχος», που έγινε στις 3 και 4 Φεβρου­αρίου 2011 στην Αργυρούπολη Κιλκίς.

Τον χαρακτήρα της εν λόγω άσκησης αποκάλυψε ο «Ριζοσπάστης». Παρ’ ότι δεν είναι η πρώτη άσκηση αυτού του εί­δους, ωστόσο ήταν εντυπωσιακά απο­καλυπτική, καθώς κυκλοφόρησε και ένα βίντεο το οποίο αποτύπωσε ξεκά­θαρα την εκπαίδευση που παρέχεται σε μονάδες του ελληνικού στρατού για την αντιμετώπιση διαδηλωτών.

Η συγκεκριμένη άσκηση - επίδειξη είναι μέρος της εκπαίδευσης για την προετοιμασία των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν λαϊκές κινητοποιήσεις εντός και εκτός των συ­νόρων των χωρών του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Δεδομένων των οικονομικών - κοινωνι­κών συνθηκών που διαμορφώνονται, ένα τέτοιο εργαλείο καταστολής των λαϊκών κινητοποιήσεων είναι απαραί­τητο να βρίσκεται σε ετοιμότητα, αν πο­τέ... χρειαστεί.

Διαρκής εκπαίδευση

Όπως είπαμε, η άσκηση στο Κιλκίς δεν ήταν η πρώτη. Απ’ όσο έχουμε πά­ρει χαμπάρι, έχουν πραγματοποιηθεί παρόμοιες ασκήσεις και:

♦ Στις 13 Μαρτίου 2002 στη Βέροια, στο πλαίσιο άσκησης του Β’ Σώματος Στρατού, για την αντιμετώπιση «άτα­κτων ομάδων» άμαχων πολιτών.

♦ Στις 13-15 Ιουνίου 2006, στο 951 Τάγμα Στρατονομίας στου Παπάγου έγι­νε άσκηση «αντιμετώπισης διαδηλωτών που, σύμφωνα με το σενάριο, διαδήλω­ναν κατά του ΝΑΤΟ».

♦ Στις 29 Ιουλίου 2008, σε Πεδίο Βολής της Νέας Περάμου Αττικής, έγι­νε άσκηση, στην οποία, σύμφωνα με το ΓΕΣ, «δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση τμημάτων σε επιχειρήσεις εντός κατοικημένου τόπου».

♦ Στις 7-10 Ιανουαρίου 2010 έγινε «άσκηση» εκπαίδευσης παραστρατιω­τικών οργανώσεων, υπό την παρακο­λούθηση παρατηρητών του ΓΕΣ στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, που περιλάμ­βανε «σχολείο SWAT» (ομάδες ειδικών όπλων και τακτικής), με αντικείμενα «ειδικών δυνάμεων αστυνομικών υπη­ρεσιών».

Συμπληρώνεται σχεδόν μια δεκαετία, μέσα στην οποία μεγάλα τμήματα των στρατιωτικών δυνάμεων των χω­ρών - μελών του ΝΑΤΟ προσαρμόζονται για τις ανάγκες των καιρών: Αστικές συγκρούσεις, καταστολή διαδηλωτών, αποκατάσταση της τάξης. Και για όσους επιμένουν ότι ο προσανατολισμός αυ­τών των δυνάμεων είναι εκτός των συ­νόρων των χωρών - μελών της συμμαχί­ας, ας λάβουν υπόψη ότι:

♦ Ο Μπερλουσκόνι χρησιμοποίησε στρατιωτικές δυνάμεις για να αντιμετω­πίσει εσωτερική αναταραχή που ξέσπα­σε στη Νάπολη με αφορμή τη μαφιόζι­κη διαχείριση των σκουπιδιών.

♦ Στις ΗΠΑ έχει ήδη ανατεθεί σε στρατιωτική μονάδα η αποστολή δια­φύλαξης της εσωτερικής τάξης.

♦ Στις ταραχές του Δεκέμβρη 2008 στην Αθήνα έπεσε στο τραπέζι (ευτυχώς απορρίφθηκε) η ιδέα της καταστολής με τη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων.

Καταστολή πλήθους

Τότε το «Π» είχε αποκαλύψει πως οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν εκπαιδευμένες και ετοιμοπόλεμες «Δι­μοιρίες Καταστολής Πλήθους». Πρόκει­ται για τα ΜΑΤ του ελληνικού στρατού (χακί ΜΑΤ), τα οποία, σύμφωνα με το μνημόνιο λειτουργίας τους (34 σελί­δες), που αποκαλύπτει το «Π», έχουν το... ελεύθερο να ξυλοφορτώνουν, ακόμη και να σκοτώνουν διαδηλωτές, εκτός αλλά και (γιατί... όχι;) εντός Ελ­λάδας!

Η έμπνευση για την ανάθεση στον στρατό του... θεάρεστου έργου της κα­ταστολής των διαδηλώσεων είναι, όπως είπαμε, ΝΑΤΟϊκή. Αφορμή για την υλο­ποίηση αυτών των μαύρων φασιστικών σκέψεων, σύμφωνα με όσα αναφέ­ρονται στην εισαγωγή του μνημονίου, υπήρξαν οι δυσκολίες που αντιμετώπι­σαν οι ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις στο... Κόσοβο τον Μάρτιο του 2004, ύστερα από επιθέσεις Κοσοβάρων.

Πέραν ωστόσο των αφορμών, οι οποίες, ακόμη κι αν δεν υπάρχουν, εύκολα μπορεί να εφευρεθούν, υπάρ­χουν και οι βαθύτερες αιτίες γι’ αυτή την αντιδημοκρατική εκτροπή: Οι δυ­τικές δημοκρατίες - της μέχρι πρότι­νος... αφθονίας - αντιλαμβάνονται πως ενδεχομένως θα χρειαστούν κάτι περισσότερο από απλές αστυνομικές δυ­νάμεις για να αντιμετωπίσουν την οργή των πολιτών τους οποίους η κρίση πετά στο περιθώριο.

Προφανώς δεν είναι τυχαίο πως και στις ΗΠΑ (ανοίγει δρόμους αυτή η χώ­ρα...) έχει ανατεθεί σε στρατιωτική μονάδα, που βρίσκεται υπό τις άμε­σες διαταγές του προέδρου, η αποκα­τάσταση της εσωτερικής τάξης όταν προκύψει ανάγκη. Το ίδιο ισχύει ήδη και στις υπόλοιπες χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ. Η συμμαχία, δηλαδή, «προέβλε­ψε» εγκαίρως και τους... εσωτερικούς κινδύνους επιστρέφοντας στις μαύρες εποχές σχεδίων τύπου «Περικλής» (1955) και «Κόκκινη Προβιά» (1947) για την αντιμετώπιση του... «κομμουνι­στικού κινδύνου».

Έλληνες στρατοΜΑΤατζήδες

Οι «διμοιρίες καταστολής πλήθους», που παρήγγειλε η Συμμαχία, είναι σήμερα ενταγμένες στον ελληνικό στρατό. Η ηγεσία του Πενταγώνου τις δημιούργη­σε, εξόπλισε και εκπαίδευσε σε χρόνο ρεκόρ! Οι στρατιωτικές δυνάμεις κατα­στολής έχουν το δικό τους «ευαγγέλιο» εκπαίδευσης, το «Μνημόνιο Διμοιρίας Καταστολής Πλήθους», το περιεχόμε­νο του οποίου είναι τουλάχιστον ανα­τριχιαστικό! Ας το (ξανα)θυμηθούμε:

Η «γαλάζια» διακυβέρνηση βρήκε ως αφορμή για τη σύσταση των στρατι­ωτικών μονάδων καταστολής την απαί­τηση του ΝΑΤΟ για τη δημιουργία τμη­μάτων, τα οποία θα αντιμετωπίζουν διαδηλωτές έξω από βάσεις και στρα­τόπεδα ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων στα διά­φορα σημεία του πλανήτη, ειδικά στις «καυτές» περιοχές.

Η κυβέρνηση προχώρησε άμεσα στην προμήθεια του απαραίτητου εξο­πλισμού, ο οποίος, σύμφωνα με το «Μνημόνιο» της 33ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, περιλαμβάνει:

♦ προστατευτικές προσωπίδες,

♦ ασπίδες,

♦ περικνηµίδες,

♦ κλοµπ, δακρυγόνα,

♦ σπρέι πιπεριού,

♦ τυφέκια εκτόξευσης δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών,

♦ πλαστικές χειροβοµβίδες,

♦ χειροβοµβίδες κρότου - λάµψης και άλλα χρήσιµα για την αντιµετώπιση του εσωτερικού εχθρού!

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι «στρατοΜΑΤατζήδες», εκτός του παραπάνω παραδοσιακού εξοπλισµού, είναι δυνα­τόν να έχουν στη διάθεσή τους µια ολόκληρη γκάµα όπλων νεότατης τεχνο­λογίας. Πρόκειται για τα περιβόητα μη θανατηφόρα όπλα, που ενδεχοµένως να µην σκοτώνουν, προκαλούν όµως σοβαρότατες βλάβες. Ανάµεσά τους το µνηµόνιο ξεχωρίζει:

♦ Ακουστικά µη φονικά όπλα, τα οποία προκαλούν προσωρινή (;) κώφω­ση.

♦ Μικροβιακά (!!!) µη φονικά όπλα, δηλαδή ουσίες που παραλύουν (προ­σωρινά;) τον άνθρωπο. Στις δυνατότη­τες αυτού του τύπου των όπλων περι­λαµβάνονται επίσης η «καταστροφή της ασφαλτόστρωσης των δρόµων ή η αχρήστευση καυσίµων µε τη µετατρο­πή τους σε ζελατίνα»!

♦ Χημικά µη φονικά όπλα.

♦ Ηλεκτρομαγνητικά µη φονικά όπλα. «Ο πιθανός (;) κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι η αρνητική επίδραση που έχουν επάνω στα νευρικά συστήµατα στήριξης του σώµατος»!

♦ Μη φονικά όπλα κινητικής δύνα­μης. Πρόκειται για «όπλα που χρησιµοποιούν κινητική δύναµη και απλά ρίχνουν κάτω τον στόχο (σ.σ.: για... άν­θρωπο µιλάµε) µε τη µετάδοση ικανο­ποιητικής ορµής στο σώµα προκειµένου ο προσβαλλόµενος να ζαλιστεί σο­βαρά».

♦ Οπτικά µη φονικά όπλα. Μάλλον καταλάβατε... Πρόκειται για όπλα που προκαλούν τουλάχιστον προσωρινή (;) τύφλωση...

Ελεύθεροι σκοπευτές

Η σύνθεση των στρατιωτικών διµοιρι­ών που θα αναλαµβάνουν να ξυλοφορ­τώνουν όσους τολµούν να διαδηλώ­νουν έξω από ΝΑΤΟϊκές εγκαταστάσεις - ακόµη κι εντός Ελλάδας - προκαλεί περισσότερα ερωτήµατα. Σύµφωνα πάντα µε το «Μνηµόνιο», οι διµοιρίες επανδρώνονται µεταξύ άλλων από δύο ελεύθερους σκοπευτές κι έναν χειρι­στή βιντεοκάµερας, ο οποίος προφα­νώς δεν θα τραβάει τους σκοπευτές, αλλά το πλήθος! Το φακέλωμα άλλω­στε ποτέ δεν έβλαψε την εξουσία!

Επίσης στη σύνθεση της διµοιρίας προβλέπεται η συµµετοχή διαπραγματευτών, μεταφραστών, «οπλιτών εξοπλισµένων για συλλήψεις ταραχο­ποιών», χειριστών «µέσου κατάσβεσης πυρός» και τελικά, αν τίποτε δεν λει­τουργήσει για τη διάλυση των διαδηλω­τών, προβλέπονται και «έξι εξοπλισμέ­νοι οπλίτες», έτσι για να... βρίσκονται!

Και βέβαια δεν θα µπορούσαν να λείψουν από το όλο σχέδιο και τα τεθωρακισμένα! Όχι τανκς, αλλά κάτι σαν τανκς! Ένα τεθωρακισµένο όχηµα Μ113, ένα τζιπ Χάμερ κι ένα πυροσβε­στικό όχηµα για να... «δροσίζει» τους ξαναµµένους διαδηλωτές υποστηρί­ζουν τις στρατιωτικές διµοιρίες καταστολής.

Χρήση βίας

Οι «χακί ΜΑΤατζήδες», σύµφωνα µε το «Μνηµόνιο», πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,85, αλλά και το κατάλ­ληλο... ύφος, διότι «η δηµιουργία µιας θετικής εντύπωσης στην κοινωνία των πολιτών µέσω της σωστής στάσης του σώµατος, του κανονικού της στολής και της προσωπικής διαγωγής» είναι απαραίτητη! Επίσης απαιτείται θάρρος, αποφασιστικότητα, κρίση, γνώση αλλά και... διακριτικότητα! Προτιµούνται οι στρατονόμοι, που όπως και να το κάνου­µε έχουν µια παράδοση µε τα κλοµπ.

Οι κανόνες εμπλοκής των διµοιριών καταστολής; Ακούγεται απίστευτο, αλ­λά αναγράφεται σαφέστατα στο κείµε­νο - ευαγγέλιο για την εκπαίδευση των στρατιωτικών δυνάµεων καταστολής: αν όλα τα µέσα αντιµετώπισης του πλήθους - έστω του εξαγριωµένου - απο­τύχουν, προβλέπεται η χρήση φονικών όπλων!

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο πρόγραµµα εκπαίδευσης των στρατοΜΑΤατζήδων δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην κλιμάκωση της βίας που θα ασκήσουν. Εκπαιδεύονται, λοιπόν, για να χρησιµο­ποιήσουν, κατά σειρά, µη φονικό όπλο (ΜΦΟ) 1ου σταδίου, ΜΦΟ 2ου σταδί­ου, ΜΦΟ 3ου σταδίου και τέλος φονικό όπλο!

Αν πιστέψουµε το «Μνηµόνιο», οι χη­µικές ουσίες που θα ρίχνουν στους δια­δηλωτές έχουν µία σειρά... πλεονεκτή­ματα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και το ότι «είναι αβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισµό»! Αν τις συγκρί­νουµε µε τα φονικά όπλα, ενδεχοµένως µπορούν να θεωρηθούν αβλαβείς!

Αστραπιαίες αποστολές

Το ΝΑΤΟ, με τη νέα του δο­μή, έχει προσαρμόσει τις δυνάμεις του με τέτοιο τρό­πο, ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν αστραπιαίες αποστολές αστυνομικού τύ­που. Το ενδιαφέρον, ωστό­σο, είναι πως, με βάση τις απαιτήσεις της Συμμαχίας, έχει συμφωνηθεί (Σύνοδο Κορυφής ΝΑΤΟ στην Κων­σταντινούπολη) ότι το 40% των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών - μελών θα πρέπει να «μεταμορφωθεί» με τρόπο τέτοιο που θα καθίσταται δυ­νατή η χρησιμοποίησή του από τη Συμμαχία ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε ση­μείο του πλανήτη. Μάλιστα, το 8% από αυτό το «μεταμορφωμένο» ποσοστό των Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μόνιμης παρουσίας στα πεδία κρίσης που θα διαχειρίζεται η συμμαχία σε κάθε σημείο της Γης.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελ­λάδα; Ότι 40.000 Έλληνες στρατιώτες τελούν υπό τη δικαιοδοσία των Δυνάμεων Ταχείας Επέμβασης του ΝΑΤΟ και μεγάλο μέρος αυτών είναι εκπαιδευμένοι στρατο-ΜΑΤατζήδες για πάσα χρήση.


Σχόλια